Tất cả những thông tin, bài viết, chia sẻ, ý kiến từ trang web này đều là chủ quan và được viết bởi Nguyễn Hữu Phong. Trang web này được lập chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin về những trải nghiệm cá nhân, suy nghĩ, ghi chú của chính Nguyễn Hữu Phong. Các bài viết và trang có thể không đầy đủ, có thể chứa lỗi hoặc có thể đã lỗi thời.

Nguyễn Hữu Phong có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào tại trang web này vào bất kỳ lúc nào. Tất cả các nội dung không có bất kỳ mục đích công kích bất kỳ cá nhân - tổ chức nào khác.

Việc sao chép hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào có được trên trang web này hoặc liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép đều không đúng.