PHONG FOUNDATION

created by Phong

/

Credit

Trang tổng hợp và credit các nguồn mà website của PHONG FOUNDATION sử dụng. Một sự cảm ơn và trân trọng nhất dành cho những người đã tạo ra các công cụ tuyệt vời này.

Những người rất giỏi đã hỗ trợ

Các chia sẻ / tutorial / open-source / tweet được chia sẻ bởi những người rất giỏi này đã giúp rất rất rất nhiều. Dành những lời cảm ơn và trân trọng nhất.

Guillermo Rauch

@rauchg

CEO of Vercel

Lee Robinson

@leeerob

Solutions Architect / DevRel at Vercel

Adam Wathan

@adamwathan

Creator of TailwindCSS

Những công nghệ chính sử dụng

Những công nghệ chính sử dụng trong quá trình xây dựng và phát triển website / các app liên quan.

Nơi host website này và các API liên quan

Nơi lưu trữ mã nguồn, quản lý commit của website này

React Framework sử dụng để xây dựng website này

TailwindCSS

CSS Framework sử dụng để thiết kế giao diện website này

Thư viện giúp viết JS bên trong một file Markdown. Dùng để vận hành các trang bài viết

All-in-one workspace dùng để lưu trữ dữ liệu và làm CMS cho website này

Cloudflare

Dùng để điều hướng và quản lý các domain / subdomain / DNS cho website này

Những thư viện hỗ trợ

Những thư viện hỗ trợ chức năng và hỗ trợ thực hiện các tác vụ khác giúp việc viết code trở nên tốt hơn.
Xem đầy đủ / chi tiết tại phong.vn/package.json trên Github

style-components

Hỗ trợ thiết kế những cấu trúc phức tạp mà TailwindCSS chưa thể làm

LottieFiles / react-lottie

Các artwork / illustration trên website này đều dùng Lottie. Tối ưu và nhẹ hơn rất nhiều so với việc dùng GIF.

heroicons

Các icons phần lớn được dùng từ thư viện này. Được thiết kế bởi Tailwind Labs và sử dụng với quyền MIT

simple-icons

Các logo / brand các dịch vụ, ứng dụng phần lớn được sử dụng từ thư viện này

nprogress

Thư viện giúp tạo ra một thanh loading bar bên trên khi load trang

react-hot-toast

Thư viện giúp tạo banner thông báo nhỏ dễ thương khi thực hiện thao tác

Telegram Discussion Widget

Widget bình luận dùng bên dưới các bài viết của website này. Đồng bộ theo thời gian thực với Kênh Telegram