FRONT-PAGE

/

License

P License 2021

Cập nhật lần cuối: 2021/08/06 20:08PM

Đối với nội dung / hình ảnh / media

  • Mọi hành vi sao chép (copy), sử dụng, đăng tải lại nội dung, hoặc bất kỳ hình thức tương tự nào khác đều là trái phép nếu không có sự đồng ý của Nguyễn Hữu Phong.

  • Vui lòng dẫn nguồn bài viết bằng đường dẫn động đến website này (backlink). Dẫn nguồn bài viết bằng đường dẫn không có giá trị nhấp (chuyển hướng đến website này) là trái phép.

  • Mọi hành sử dụng nội dung của website này để đả kích, tạo hiệu ứng tiêu cực, cố tình viết sai sự thật là trái phép. Website này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào nếu có vấn đề xảy ra.

  • Toàn bộ nội dung của website này đều do Nguyễn Hữu Phong viết, sáng tạo, biên tập, cùng sự hỗ trợ (đồng ý) của những bên thứ ba khác liên quan.

Đối với mã nguồn / source code

  • Được phép sử dụng mã nguồn của website này như một nguồn cảm hứng sáng tạo, tham khảo.

  • Vui lòng không sao chép trực tiếp.

  • Dẫn nguồn đến trang Github chứa mã nguồn của website này là một điều trân trọng.

Đối với tài nguyên / dữ liệu của bên thứ 3

  • Vui lòng kiểm tra kỹ License / Quyền sử dụng của các tài nguyên / dữ liệu bên thứ ba được dùng trên website này trước khi sử dụng lại với nhu cầu / mục đích riêng.

  • Tài nguyên / dữ liệu của các bên thứ ba dùng trên website này đều được mua license (nếu có) hoặc dùng dưới phạm vi cho phép của chủ sở hữu. Mọi hành vi sao chép, sử dụng lại bên ngoài website này sẽ không liên quan đến Nguyễn Hữu Phong (chủ sở hữu website này). Nguyễn Hữu Phong sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm này nếu có vấn đề xảy ra liên quan.

Mọi thắc mắc / vấn đề cần hỗ trợ liên quan, vui lòng gửi email thông qua địa chỉ phong@phong.vn.