/

Inspiration

/

Twitter Hashflags

Hashflags là một khái niệm được Twitter sử dụng để chỉ những icon bên cạnh các Hashtags.
Chỉ những Hashtags thật sự quan trọng và đang hot mới có Hashflags.
Các Hashflags chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi biến mất.

500 Hashflags hiển thị bất kỳ từ các Campaign hiện có trên Twitter.
Mỗi lần Tắt đi và Hiển thị lại sẽ Random lại.
Được fetching trực tiếp từ Twitter mà không thông qua bất kỳ API nào.