/

Inspiration

/

MEME's sound board

Dùng khi Voice Chat trên Clubhouse / Twitter Spaces / Telegram Voice / ...
Dữ liệu fetching trực tiếp từ trang Notion của Phong và được tổng hợp bằng tay nên số lượng sẽ không được nhiều và bao gồm các âm thanh phổ biến.

Just pick 1.

Sound

On

Off