Bitcoin is hope.

Bitcoin là hy vọng, một trong những phát minh tuyệt vời nhất của loài người trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Nó đã tạo ra một thị trường Cryptocurrencies khổng lồ, và chúng ta đang vẫn ở trong thời kỳ sơ khai nhất. Giống như cảm giác những năm đầu của thời kỳ Internet vậy.

Published at: 2021-02-15
Written by: Nguyễn Hữu Phong
Experiment by: Nguyễn Hữu Phong
Review by: Nguyễn Hữu Phong